истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

vismart birdlogo детайли Текстообработване - I степен - код 4820301 po_operator 

Наименование на професионалното направление и код: “Стопанско управление и администрация”, код 482; Наименование на професията и код: “Оператор на компютър”, код 482030

Прием: завършен VIII клас
Срок на обучение: до 10 седмици
Общ брой часове: 300
в т.ч. теория 147
практика 153
Вид на обучение: квалификационен курс
Организационна форма: дневна, вечерна, дистанционна 

Включва 3 /три/ модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица, отнасяща се за определена длъжност:

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията: код 482030, “Оператор на компютър”, код 4820301 специалност - “Текстообработване”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията;

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение. При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията.
Характеристики на обучението за специалността: След завършване на професионалното обучение по професия „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”, специалност „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ“, обучаваният трябва:
да ЗНАЕ: • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства, правила за пожарна безопасност.• Мястото и ролята на стопанските субекти, на институциите и държавата. • Основните характеристики на използваната техника. • Използване на компютърна техника и компютърните програми, съобразно техническите и функционалните характеристики. • Изискванията за оформяне на документи и административните правила • Българският правопис.

МОЖЕ да:• Организира и поддържа работното място при работа с компютър. • Работи с операционна система. • Използва текстообработваща програма. • Работи с електронни таблици. • Създава и работи с програма за презентации. • Ползва програми и информация чрез интернет услуги.  Пази информацията, научена по време на изпълнение на служебните си задължения • Разбира своята роля в дейността на предприятието • Работи в екип с колеги и комуникира с клиенти.

Учебен план - Наименование на разделите и учебните предмети; разпределени по уч.часове общо теория/практика

А Обща задължителна професионална подготовка - общо уч.часа: 72 58/14
1 Здравословни и безопасни условия на труд - уч.часа: 24 21/3
2 Трудово правни отношения - уч.часа: 24 21/3
3 Пазарно стопанство - уч.часа: 24 21/3
4 Документи и кореспонденция - уч.часа: 12 8/4

Б Отраслова задължителна професионална подготовка - общо уч.часа: 72 31/41
1 Операционни системи - уч.часа: 30 15/15
2 Електронни архиви - уч.часа: 6 2/4
3 Сканиране на документи - уч.часа: 6 2/4
4 Интернет комуникации - уч.часа: 30 12/18

В Специфична задължителна професионална подготовка за специалността „Текстообработване” - общо уч.часа: 144 52/92
1 Текстообработка - уч.часа: 54 20/34
2 Електронни таблици - уч.часа: 54 20/34
3 Презентации - уч.часа: 24 8/16
4 Организация на задачите - уч.часа: 12 4/8

Г Задължителна свободно избираема подготовка за специалността „Текстообработване” 12 6+/- 6+/- Компютърен машинопис /Разбиране за БД/ БЕЛ

Общ брой уч.часове (А+Б+В+Г): 300 147/153

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта