истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

logo3детайли Административно обслужване II степен - код 3460201 po_secretar 

Наименование на професионалното направление и код: “Секретарски и административни офис дейности”, код 346; Наименование на професията и код: “Офис-секретар”, код 346020

Прием: завършен ХI клас
Срок на обучение: 22 седмици
Общ брой часове: 660
в т.ч. теория 295
практика 365
Вид на обучение: квалификационен курс
Организационна форма: дневна, вечерна, дистанционна


Включва 9 специализирани модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица.

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията: код 346020, “Офис - секретар”, код 3460201 специалност - “Административно обслужване”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията;

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение. При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията.


Характеристики на обучението за специалността: След завършване на професионалното обучение по професия „ОФИС СЕКРЕТАР”, специалност „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, обучаваният трябва:

да ЗНАЕ: • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства, правила за пожарна безопасност.• Мястото и ролята на стопанските субекти, на институциите и държавата. • Основните характеристики на използваната техника. • Използване на компютърна техника и компютърните програми, съобразно техническите и функционалните характеристики. • Видовете документи и особености при използването им. • Изискванията за оформяне на документи и административните правила. • Българският правопис.

МОЖЕ да:• Организира и поддържа работното място при работа с компютър. • Работи с операционна система. • Използва текстообработваща програма. • Работи с електронни таблици. • Създава и работи с програма за презентации. • Ползва програми и информация чрез интернет услуги. • Извлича Информация от система за управлиние на БД. • Използва офис-оборудване и техника. • Подготвя и създава документи в електронни формати и на хартиен носител. • Води кореспонденция, организира срещи и провежда разговори на чужд език. •  Пази информацията, научена по време на изпълнение на служебните си задължения • Разбира своята роля в дейността на предприятието • Работи в екип с колеги и комуникира с клиенти и обслужвани граждани.


Учебен план - Наименование на разделите и учебните предмети, разпределени по уч.часове: общо теория/практика

А Обща задължителна професионална подготовка - общо уч.часа: 60 50/10
1 Здравословни и безопасни условия на труд - уч.часа: 24 21/3
2 Трудово правни отношения - уч.часа: 6 6/0
3 Пазарно стопанство - уч.часа: 30 23/7

Б Отраслова задължителна професионална подготовка - общо уч.часа: 126 57/69
1 Операционни системи - уч.часа: 30 15/15
2 Електронни архиви - уч.часа: 18 6/12
3 Сканиране на документи - уч.часа: 18 6/12
4 Интернет комуникации - уч.часа: 30 12/18
5 Английски език - уч.часа: 30 - 18/12

В Специфична задължителна професионална подготовка за специалността „Административно обслужване” - общо уч.часа: 462 -174/288
1 Текстообработка - уч.часа: 66 - 24/42
2 Електронни таблици - уч.часа: 66  24/42
3 Презентации- уч.часа: 24 8/16
4 Организация на задачите - уч.часа: 24 8/16
5 Използване на офис техника- уч.часа: 42 13/29
6 Компютърен машинопис - уч.часове: 72  9/63
7 Делова кореспонденция - уч.часа: 90  40/50
8 Организационни умения - уч.часа: 42  30/12
9 Основи на Базите данни- уч.часа: 36  18/18

Г Задължителна свободно избираема подготовка за специалността „Административно обслужване ” - 12 - 6+/- 6+/-
Български език и литература; Бази данни – допълнителни умения

Общ брой уч.часове (А+Б+В+Г): 660  295/365 

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта