истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player
vismart birdlogo детайли Компютърна анимация III степен - код 2130501 po_animator

Наименование на професионалното направление и код: “Аудио-визуални изкуства и техники; Производство на медийни продукти”, код 213; Наименование на професията и код: “Компютърен аниматор”, код 213050

Прием: средно образование/завършен ХI клас
Срок на обучение:  32 седмици
Общ брой часове: 960
в т.ч. теория 426 
практика 534
Вид на обучение: квалификационен курс
Организационна форма: дневна, вечерна, дистанционна


Включва 10 /десет/ модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица.

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията: код 213050 “Компютърен аниматор”, код 2130501 специалност “ Компютърна анимация”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията;

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение. При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията.


Характеристики на обучението за специалността.

да Знаят: • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства, правила за пожарна безопасност. • Мястото и ролята на стопанските субекти, на институциите и държавата. • Кореспонденция. Видовете документи и особености при използването им. • Използване на компютърна техника и компютърните програми, съобразно техническите и функционалните характеристики на софтуера в специалността. • Възможности на съвременни комуникационни средства, оптимизационни програми, текстови, презентационни, векторни, растерните и анимационни редактори.

да Могат: Работи и управлява компютъра с приложенията на операционната система; • Организира електронната документация. • Записва информация на различни носители. • Използват сканиращи (image| устройства]. • Създава и ползва електронни архиви. • Използва Глобалната мрежа за намиране на информация. • Използва интернет услуги за “поща”, комуникации и обменя документи. • Използва текстообработваща програма. • Създава и работи с програма за презентации. Създава и редактира обекти в среда на векторни редактори. • Внася и изнася външни обекти за използването им с различни цели. • Управлява “изхода” в предпечатната фаза. • Обработва сканирани изображения. • Създава и обработват растерни изображения. • Управлява и променят характеристиките на растерните изображения. • Използва и прилагат различни ефекти за представяне. • Оптимизира обекти и елементи за интернет страници. • Проектират, създават и режисират компютърни анимации. • Пази информацията, научена по време на изпълнение на служебните си задължения. • Разбира своята роля в дейността на предприятието. • Работи в екип с колеги и клиенти.


Учебен план - Наименование на разделите и учебните предмети учебни часове разпределени по часове общо теория/практика

А Обща задължителна професионална подготовка - уч. часа: 72 58/14
1 Здравословни и безопасни условия на труд - уч. часа: 24 21/3
2 Трудово правни отношения - уч. часа: 6 6/0
3 Пазарно стопанство - уч. часа: 30 23/7
4 Документи и кореспонденция - уч. часа: 12 8/4

Б Отраслова задължителна професионална подготовка - общо уч. часа: 156 69/87
1 Операционни системи - уч. часа: 30 15/15
2 Електронни архиви - уч. часа: 18 6/12
3 Сканиране на документи - уч. часа: 18 6/12
4 Интернет комуникации - уч. часа: 60 24/36
5 Английски език - уч. часа: 30 18/12

В Специфична задължителна професионална подготовка за специалността „Компютърна анимация” - общо уч. часа: 720 293/427
1 Текстообработка - уч. часа: 78 28/50
2 Презентации - уч. часа: 42 14/28
3 Векторно рисуване - уч. часа: 240 96/144
4 Растерна обработка - уч. часа: 240 98/142
5 Анимация - уч. часа: 120 57/63

Г Задължителна свободно избираема подготовка за специалността „Компютърна анимация” 12 6+/- 6+/- БЕЛ или Анимация - допълнение

Общ брой часове (А+Б+В+Г): 960 426/534

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта