истинското дистанционно обучение....

Помагаме на искащите да успеят! Останалите са го направили...

Get Adobe Flash player

vismart birdlogo детайли Компютърна графика III степен - код 2130601 po_graphic 

Наименование на професионално направление и код: “Аудио-визуални изкуства и техники; Производство на медийни продукти”, код 213; Наименование на професията и код: “Компютърен график”, код 213060

Прием: средно образование/завършен ХI клас
Срок на обучение:  32 седмици
Общ брой часове: 960
в т.ч. теория 404 
практика 556
Вид на обучение: квалификационен курс
Организационни форма: дневна, вечерна, дистанционна

Включва 9 специализирани модула. Всеки един от модулите е самостоятелна единица.

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията: код 213060 “Компютърен график”, код 2130601 специалност “ Компютърна графика”. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория на професията и практика на професията.

Завършването на всички модули се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а на отделен модул с Удостоверение за професионално обучение. При завършване на един от модулите също се полагат изпити по теория на професията и практика на професията.


Характеристики на обучението за специалността: След завършване на професионалното обучение по професия „КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК”, специалност „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“, обучаваният трябва:

да ЗНАЕ: • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства, правила за пожарна безопасност; • Мястото и ролята на стопанските субекти, на институциите и държавата; • Кореспонденция. Видовете документи и особености при използването им; • Използване на компютърна техника и компютърните програми, съобразно техническите и функционалните характеристики на софтуера в специалността; • Възможности на съвременни комуникационни средства, оптимизационни програми, текстови, презентационни, векторни и растерните редактори.

МОЖЕ да: • Работи и управлява компютъра с приложенията на операционната система; • Организира електронната документация; • Записва информация на различни носители; • Използват сканиращи (image| устройства] • Създава и ползва електронни архиви; • Използва Глобалната мрежа за намиране на информация; • Използва интернет услуги за “поща”, комуникации и обменя документи; • Използва текстообработваща програма; • Създава и работи с програма за презентации; • Създава и редактира обекти в среда на векторни редактори; • Внася и изнася външни обекти за използването им с различни цели; • Управлява “изхода” в предпечатната фаза; • Обработва сканирани изображения; • Създава и обработват растерни изображения; • Управлява и променят характеристиките на растерните изображения; • Използва и прилагат различни ефекти за представяне; • Оптимизира обекти и елементи за интернет страници. • Пази информацията, научена по време на изпълнение на служебните си задължения; • Разбира своята роля в дейността на предприятието; • Работи в екип с колеги и клиенти;

 


Учебен план - Наименование на разделите и учебните предмети, разпределени по уч. часове: общо теория/практика

А Обща задължителна професионална подготовка - общо уч. часа: 72 58/14
1 Здравословни и безопасни условия на труд - уч. часа: 24 21/3
2 Трудово правни отношения - уч. часа: 6 6/0
3 Пазарно стопанство - уч. часа: 30 23/7
4 Документи и кореспонденция - уч. часа: 12 8/4

Б Отраслова задължителна професионална подготовка - общо уч. часа: 156 69/87
1 Операционни системи - уч. часа: 30 15/15
2 Електронни архиви - уч. часа: 18 6/12
3 Сканиране на документи - уч. часа: 18 6/12
4 Интернет комуникации - уч. часа: 60 24/36
5 Английски език - уч. часа: 30 18/12

В Специфична задължителна професионална подготовка за специалността „Компютърна графика” - общо уч. часа: 720 271/449
1 Текстообработка - уч. часа: 78 28/50
2 Презентации - уч. часа: 42 14/28
3 Векторно рисуване - уч. часа: 360 131/229
4 Растерна обработка - уч. часа: 240 98/142

Г Задължителна свободно избираема подготовка за специалността „Компютърна графика” 12 6+/- 6+/- БЕЛ или Създаване на фреймова анимация.

Общ брой часове (А+Б+В+Г): 960 404/556

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Вход

X

Десен бутон

не е разрешен в публичната част на сайта